دستورات html به صورت خلاصه


HTML Quick List

// <!--
••• -->
<!DOCTYPE
...>
<A
...>
Anchor
HREF:
URL you are linking to
NAME:
name a section of the page
TARGET
= "_blank"
| "_parent"
| "_self"
| "_top"
| window
name

which window the document should go in
TITLE:
suggested title for the document to be opened
onClick:
script to run when the user clicks on this anchor
onMouseOver:
when the mouse is over the link
onMouseOut:
when the mouse is no longer over the link
ACCESSKEY
<ADDRESS>
<APP
...>
<APPLET
...>
CODE:
the applet to run
CODEBASE:
path to the applet class
WIDTH:
width of the applet
HEIGHT:
height of the applet
ALIGN
= LEFT | RIGHT | TOP |
MIDDLE | BOTTOM | BASELINE
alignment
of applet to surrounding text
VSPACE:
vertical space between applet and surrounding text
HSPACE:
horizontal space between applet and surrounding text
BORDER:
empty space surrounding the applet
NAME:
name of applet for reference by other applets
ARCHIVE:
a compressed collection of applet components
MAYSCRIPT:
If Java can use JavaScript
<AREA
...>
HREF:
URL you are linking to
ALT:
alternate text if the image isn’t displayed
SHAPE
= RECT
| CIRCLE
| POLY
| DEFAULT
what
shape is this area?
COORDS:
coordinates for the link area shape
TITLE:
Short description of the area
TARGET:
what frame to go to
NOHREF:
this area is not a link
onClick:
script action when the user clicks this area
onMouseOver
onMouseOut
<B>
Bold
<BASE
...>
Base Address
HREF:
default address for hypertext links
TARGET
= "_blank" | "_parent"
| "_self" | "_top" |
frame name
default window for linked
documents
<BASEFONT
...>
SIZE
COLOR
FACE
<BGSOUND
...>
SRC:
URL of the sound
LOOP
= INFINITE | number of loops
how
many times to play the sound
<BIG>
<BLINK>
<BLOCKQUOTE
...>
Block Quote
<BODY
...>
BGCOLOR:
background color of the page
BACKGROUND:
background picture for the page
TEXT:
color of the text on the page
LINK:
color of links that haven’t been followed yet
VLINK:
color of links that have been followed
ALINK:
color of links while you are clicking on them
BGPROPERTIES
= FIXED
if the background image should not scroll
TOPMARGIN:
size of top and bottom margins
LEFTMARGIN:
size of left and right margins
MARGINHEIGHT:
size of top and bottom margins
MARGINWIDTH:
size of left and right margins
onLoad:
Script to run once the page is fully loaded
onUnload
onFocus
onBlur
STYLESRC:
MS FrontPage extension
SCROLL
= YES | NO
If the document should
have a scroll bar
<BR
...>
Line Break
CLEAR
= LEFT | RIGHT | ALL |
BOTH
go past a picture or other object
<BUTTON
...>
TYPE
= BUTTON | SUBMIT | RESET
what
type of button is this
onClick:
script to run when the user clicks here
NAME:
name of this button element
VALUE:
the value sent with the form
DISABLED:
disable this button
ACCESSKEY:
shortcut key for this button
TABINDEX:
tab order
<CAPTION
...>
ALIGN
= TOP | BOTTOM | LEFT |
RIGHT
alignment of caption to table
VALIGN
= TOP | BOTTOM
if caption should be
above or below table
<CENTER
...>
<CITE>
Citation
<CODE>
<COL
...>
Column
SPAN:
how many columns this affects
ALIGN
= LEFT | CENTER | RIGHT |
JUSTIFY
horizontal alignment
WIDTH:
width of the column
BGCOLOR:
background color of the column
<COLGROUP
...>
Column Group
SPAN:
how many columns this affects
ALIGN:
alignment of cell contents
WIDTH:
Width of the column group
<COMMENT>
<DD>
Definition Description
<DEL>
Deleted
<DFN>
Definition
<DIR
...>
Directory List
<DIV
...>
ALIGN
= LEFT | CENTER | RIGHT |
JUSTIFY
text alignment
<DL
...>
Definition List
COMPACT:
take up less space
<DT>
Definition Term
<EM>
Emphasis
<EMBED
...>
SRC:
URL of resource to be embedded
WIDTH:
width of area in which to show resource
HEIGHT:
height of area in which to show resource
ALIGN
= ABSBOTTOM | ABSMIDDLE | MIDDLE
| TEXTTOP | RIGHT | LEFT |
BASELINE | CENTER | BOTTOM
| TOP
how text should flow around the picture
NAME:
name of the embedded object
PLUGINSPAGE:
where to get the plugin software
PLUGINURL:
where to get the JAR archive for automatic installation
HIDDEN
= FALSE | TRUE
if the object is
visible or not
HREF:
make this object a link
TARGET:
frame to link to
AUTOSTART
= TRUE | FALSE
if the sound/movie
should start automatically
LOOP
= TRUE | FALSE | # of loops
how
many times to play the sound/movie
PLAYCOUNT:
how many times to play the sound/movie
VOLUME:
how loud to play the sound
CONTROLS
= VOLUMELEVER | STOPBUTTON | PAUSEBUTTON
| PLAYBUTTON | SMALLCONSOLE |
CONSOLE
which sound control to display
CONTROLLER
= TRUE | FALSE
if controls should be
displayed
MASTERSOUND:
indicates the object in a sound group with the sound to use
STARTTIME:
how far into the sound to start and stop
ENDTIME:
when to finish playing
<FIELDSET>
<FONT
...>
SIZE:
size of the font
COLOR:
color of the text
FACE:
set the typestyle for text
POINT-SIZE
WEIGHT
<FORM
...>
ACTION:
URL of the CGI program
METHOD
= GET
| POST
how
to transfer the data to the CGI
NAME:
name of this form
ENCTYPE
= "multipart/form-data" |
"application/x-www-form-urlencoded" |
"text/plain"
what type of form this is
TARGET
= "_blank" | "_parent"
| "_self" | "_top" |
frame name
what frames to put the results
in
onSubmit:
script to run before the form is submitted
onReset:
script to run before the form is reset
<FRAME
...>
SRC:
what file to put in the frame
NAME:
the name of the frame
SCROLLING
= YES | NO | AUTO
should
the frame have a scrollbar?
NORESIZE:
don’t let the user make the frame bigger or smaller
FRAMEBORDER
= YES | 1 | NO | 0
should
this frame have a border?
BORDERCOLOR:
color of the surrounding border
MARGINWIDTH:
the internal left and right margins for the frame
MARGINHEIGHT:
the internal top and bottom margins for the frame
<FRAMESET
...>
COLS:
how many cols in the frameset
ROWS:
how many rows in the frameset
FRAMEBORDER
= YES | 1 | NO | 0
if
the frames should have borders
FRAMESPACING:
space between the frames
BORDER:
space between frames
BORDERCOLOR:
color of frame borders
<H#
...>
Headers<H1
...>
, <H2
...>
, <H3
...>
,
<H4
...>
,
<H5
...>
,
<H6
...>
ALIGN
= LEFT | RIGHT | CENTER |
JUSTIFY
alignment
<HEAD>
<HR
...>
Horizontal Rule
NOSHADE:
don’t use shadow effect
SIZE:
height
WIDTH:
horizontal width of the line
ALIGN
= LEFT | RIGHT | CENTER
horizontal
alignment of the line
COLOR:
color of the line
<HTML>
<HTMLPLUS
...>
<HYPE>
<I>
Italics
<IFRAME
...>
Inline Frame
SRC:
URL of the document to go in the frame
HEIGHT:
height of the inline frame
WIDTH:
width of the inline frame
NAME:
name of this inline frame
LONGDESC:
URL of a long description of the contents of the frame
FRAMEBORDER
= 1 | 0
if the frame should have a
border around it
MARGINWIDTH:
internal left/right margin for the frame
MARGINHEIGHT:
internal top/bottom margin for the frame
SCROLLING
= YES | NO | AUTO
if the
frame should have scroll bars
ALIGN
= LEFT | RIGHT | TOP |
TEXTTOP | MIDDLE | ABSMIDDLE
| CENTER | BOTTOM | ABSBOTTOM
| BASELINE
alignment of the frame object to text
around it
VSPACE:
space above and below the frame
HSPACE:
space to the left and right of the frame
<IMG
...>
Image
SRC:
where to get the picture
ALT:
text to show if you don’t show the picture
NAME
LONGDESC:
URL of a long description of the image
WIDTH:
how wide is the picture
HEIGHT:
how tall is the picture
ALIGN
= LEFT | RIGHT | TOP |
TEXTTOP | MIDDLE | ABSMIDDLE
| BOTTOM | ABSBOTTOM | BASELINE
how
text should flow around the picture
BORDER:
border around the picture
HSPACE:
horizontal distance between the picture and the text
VSPACE:
vertical distance between the picture and the text
ISMAP:
is this a clickable map?
USEMAP:
name of the map definition
LOWSRC:
a version of the picture that isn’t such a big file
NATURALSIZEFLAG:
meaningless
NOSAVE:
meaningless
DYNSRC:
play a movie file
CONTROLS:
show the buttons which control the movie
LOOP
= INFINITE | -1 | # of
loops

how many times to loop the movie
START
= FILEOPEN
| MOUSEOVER
when
to start playing the movie
onLoad:
script to runs after the image is downloaded
SUPPRESS
= TRUE | FALSE
Don’t show icons of
images that haven’t downloaded yet
<INPUT
...>
TYPE
= TEXT
| CHECKBOX
| RADIO
| PASSWORD
| HIDDEN
| SUBMIT
| RESET
| BUTTON
| FILE
| IMAGE
what
type of field
NAME:
name of this form field
VALUE:
initial or only value of this field
SIZE:
how wide the text field should be
MAXLENGTH:
maximum number of characters
CHECKED:
check this checkbox or radio button
BORDER:
border around image
SRC:
URL of image
ALT:
text to show if you don’t show the picture
LOWSRC:
a version of the picture that isn’t such a big file
WIDTH:
width of image
HEIGHT:
height of image
ALIGN
= LEFT | RIGHT | TOP |
TEXTTOP | MIDDLE | ABSMIDDLE
| CENTER | BOTTOM | ABSBOTTOM
| BASELINE
how text should flow around the picture
VSPACE:
vertical distance between the picture and the text
HSPACE:
horizontal distance between the picture and the text
READONLY:
the value of this field cannot be changed
DISABLED:
don’t let the user do anything with this field
ACCESSKEY
TABINDEX:
tab order
LANGUAGE
= "JavaScript" | "JavaScript1.1"
| "JSCRIPT" | "VBScript"
| "VBS" | other language
scripting
language to use
onClick:
when the user clicks here
onChange:
when this field is changed
onFocus:
when this field gets the focus
onBlur:
when this field loses the focus
onKeyPress:
script to run when a key is pressed
onKeyUp:
script for when a key goes up while the field has the focus
onKeyDown:
script for when a key goes down while the field has the focus
AUTOCOMPLETE
= ON | OFF
If the browser should use
autocompletion for the field
<INS>
Inserted<DEL>
<ISINDEX
...>
PROMPT:
prompt string to show before the text entry area
ACTION:
the CGI to call
<KBD>
Keyboard
<LABEL
...>
FOR:
form element for which this is a label
<LEGEND
...>
ALIGN
= RIGHT | CENTER | LEFT
<LI
...>
List Item
TYPE
= DISC | CIRCLE | SQUARE |
1 | A | a | I
| i
type of bullet or numeral
VALUE:
where to continue counting
<LINK
...>
REL:
relationship to this page
REV:
reverse relationship to this page
HREF:
URL of related document
TITLE:
suggested title
MEDIA
= SCREEN | PRINT | PROJECTION
| AURAL | BRAILLE | ALL |
other media
What media type the link
applies to
TYPE:
MIME type of linked resource
<LISTING>
<MAP
...>
NAME:
name of this map
<MARQUEE
...>
WIDTH:
how wide the marquee is
HEIGHT:
how tall the marquee is
DIRECTION
= LEFT | RIGHT
which direction the
marquee should scroll
BEHAVIOR
= SCROLL | SLIDE | ALTERNATE
what
type of scrolling
SCROLLDELAY:
how long to delay between each jump
SCROLLAMOUNT:
how far to jump
LOOP
= INFINITE | number of loops
how
many times to loop
BGCOLOR:
background color
HSPACE:
horizontal space around the marquee
VSPACE:
vertical space around the marquee
<MENU
...>
<META
...>
NAME
= KEYWORDS | DESCRIPTION | REFRESH
| many others
The pupose of this META tag
HTTP-EQUIV:
Name of the pretend HTTP header
CONTENT:
Metainformation content
<MULTICOL
...>
COLS:
how many columns
GUTTER:
space between columns
WIDTH:
width of a single column
<NOBR>
No Break
<NOEMBED>
<NOFRAMES>
<NOSCRIPT>
<OL
...>
Ordered List
TYPE
= 1 | A | a | I
| i
type of numerals
START:
where to start counting
<OPTION
...>
VALUE:
what’s the value if this option is chosen
SELECTED:
this option is selected by default
<P
...>
Paragraph
ALIGN
= LEFT | CENTER | RIGHT |
JUSTIFY
alignment of text within the paragraph
CLEAR
= LEFT | RIGHT | ALL |
BOTH
move past picture and other objects
<PARAM
...>
Parameter
NAME:
name of the parameter
VALUE:
value of the parameter
<PLAINTEXT>
<PRE
...>
Preformatted Text
<S>
Strikeout
<SAMP>
Sample
<SCRIPT
...>
TYPE
= "text/javascript" | "text/vbscript"
| other scripting language
Which scripting
language to use
SRC:
External source for script
DEFER:
Continue loading page while downloading script
LANGUAGE
= JAVASCRIPT | LIVESCRIPT | VBSCRIPT
| other
Deprecated indicator of language
FOR:
object for which this script is an event handler
EVENT:
the event this script handles
<SELECT
...>
NAME:
name of this form element
MULTIPLE:
allow more than one choice
SIZE:
how many options to show
READONLY:
don’t let the user change the value of this field
DISABLED:
don’t let the user do anything with this field
LANGUAGE
= "JavaScript" | "JavaScript1.1"
| "VBScript" | other
language

scripting language to use
onChange:
what to do when a new option is selected
TABINDEX:
tab order
onFocus:
script to run when this field gets the focus
onBlur:
script to run when this field loses the focus
<SMALL>
<SOUND
...>
<SPACER
...>
TYPE
= HORIZONTAL
| VERTICAL
| BLOCK
what
type of space is this
ALIGN
= LEFT | RIGHT
align left or right
SIZE:
how tall or wide
WIDTH:
how wide
HEIGHT:
how tall
<SPAN
...>
<STRIKE>
Strikeout<S>
<STRONG>
<STYLE
...>
TYPE:
style language
MEDIA:
type of media this syle applies to
<SUB>
Subscript
<SUP>
Superscript
<TABLE
...>
BORDER:
size of border around the table
CELLPADDING:
space between the edge of a cell and the contents
CELLSPACING:
space between cells
WIDTH:
width of the table as a whole
BGCOLOR:
color of the background
BACKGROUND:
picture to use as background
ALIGN
= LEFT | RIGHT
alignment of table to
surrounding text
HSPACE:
horizontal space between table and surrounding text
VSPACE:
vertical space between table and surrounding text
HEIGHT:
height of the table as a whole
FRAME
= VOID
| BOX
| BORDER
| ABOVE
| BELOW
| LHS
| RHS
| HSIDES
| VSIDES
parts
of outside border that are visible
RULES
= NONE
| ALL
| COLS
| ROWS
| GROUPS
if
there should be internal borders
BORDERCOLOR:
color of border around the table
BORDERCOLORLIGHT:
color of «light» part of border around the table
BORDERCOLORDARK:
color of «dark» part of border around the table
SUMMARY:
Summary of the purpose of the table
<TBODY
...>
Table Body Section
<TD
...>
Table Data
ALIGN
= LEFT | CENTER | MIDDLE |
RIGHT
horizontal alignment of cell contents
VALIGN
= TOP | MIDDLE | CENTER |
BOTTOM | BASELINE
vertical alignment
of cell contents
WIDTH:
width of cell
HEIGHT:
height of cell
COLSPAN:
number of columns to cover
ROWSPAN:
number of rows to cover
NOWRAP:
don’t word wrap
BGCOLOR:
color of the background
BORDERCOLOR:
color of border around the table
BORDERCOLORDARK:
color of «dark» part of border around the table
BORDERCOLORLIGHT:
color of «light» part of border around the table
BACKGROUND:
picture to use as background
<TEXTAREA
...>
NAME:
name of this form field
COLS:
how many characters wide
ROWS:
how many rows
WRAP
= SOFT | HARD | OFF
how
to wrap the text
READONLY:
don’t let the user change the contents of the field
DISABLED:
don’t let the user do anything with this field
TABINDEX:
tab order
LANGUAGE
= "JavaScript" | "JavaScript1.1"
| "VBScript" | other
language

scripting language
onChange:
Script to run when the user has changed the textarea
onKeyPress:
script to run when a key is pressed
<TFOOT
...>
Table Footer Section
<TH
...>
Table Header
<THEAD
...>
Table Header Section<TBODY
...>
, <TFOOT
...>
<TITLE>
<TR
...>
Table Row
ALIGN
= LEFT | CENTER | RIGHT
horizontal
alignment of cell contents
HALIGN
= LEFT | CENTER | RIGHT
VALIGN
= TOP | MIDDLE | BOTTOM |
BASELINE
vertical alignment of cell contents
BGCOLOR:
background color
BACKGROUND:
background image
BORDERCOLOR:
color of border around each cell
BORDERCOLORLIGHT:
color of «light» part of border around each cell
BORDERCOLORDARK:
color of «dark» part of border around each cell
<TT>
Teletype
<U>
Underline
<UL
...>
Unordered List
TYPE
= DISC | CIRCLE | SQUARE
type
of bullets
<VAR>
Variable
<WBR>
<XMP>

  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: